Procesy obiegu dokumentów –
zarządzanie
Narzędzie PageScope Net Care Device Manager umożliwia
centralne wdrożenie konfiguracji sieciowych oraz centralne
monitorowanie stanu systemu. Zmniejszając w znacznym
stopniu zakres działań związanych z zarządzaniem sys-
temem, aplikacja ta zapewnia szybki dostęp do łatwej
w obsłudze funkcji monitorowania jednego lub wszystkich
urządzeń podłączonych do sieci oraz pozwala zmaksymali-
zować czas bezproblemowej pracy monitorowanego sprzę-
tu. Zoptymalizowana funkcja przywołania stanu i automa-
tyczne powiadomienia pocztą elektroniczną zapewniają
natychmiastową reakcję na problemy i pozwalają uniknąć
wąskich gardeł podczas drukowania. Umożliwia to mak-
symalizację czasu bezawaryjnego działania, co z kolei
przekłada się na większą wydajność wszystkich zintegro-
wanych systemów i pozytywnie wpływa na ogólną wydaj-
ność firmy.
Zautomatyzowane procesy obiegu
dokumentów – serwisowanie
CS Remote Care to sprawdzony system zdalnego moni-
torowania firmy Konica Minolta, który zapewnia profilak-
tyczne i niezwykle elastyczne usługi serwisowe. Wszystkie
istotne dane systemowe są przesyłane bezpośrednio do
centrum serwisowego firmy Konica Minolta. Jest to proces
automatyczny, niewymagający ingerencji użytkownika.
Bezpośrednie przesyłanie informacji na temat problemów
technicznych z urządzenia drukującego do centrum ser-
wisowego pozwala zmniejszyć do minimum czas awarii
oraz uniknąć czasochłonnego procesu obsługi zgłoszeń
serwisowych.
Gromadzenie odczytów liczników i ich przesyłanie do cen-
trum serwisowego Konica Minolta też należy już do prze-
szłości. Narzędzie CS Remote Care dodatkowo zapewnia
automatyczne funkcje logistyczne – regularnie sprawdza
stan materiałów eksploatacyjnych oraz wielkość zamówień
magazynowych. Pozwala także wyeliminować konieczność
ręcznej zmiany zamówień. W ten sposób – dzięki inteligent-
nej funkcji dostawy materiałów eksploatacyjnych w wyzna-
czonym terminie – firmy optymalizują wydajność pracy.
Główne cechy
Główne zalety
Procesy obiegu
dokumentów –
rejestracja korzystania
z urządzeń
Wydajna, scentralizowana
kontrola kosztów przy mini-
malnym nakładzie pracy
administratorów
Drukowanie na dowol-
nym urządzeniu
Obsługa funkcji optymali-
zacji urządzeń drukujących
i bezpiecznego drukowania;
oszczędność papieru
Procesy obiegu
dokumentów –
zarządzanie
Oszczędność czasu
i zwiększenie wydajności dzięki
centralnemu zarządzaniu
wszystkimi urządzeniami
sieciowymi
CS Remote Care
Płynna praca urządzeń
drukujących; brak nagłych
przerw w pracy i maksymalna
dostępność systemu